ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้ 1. นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-56ว. จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 5. วิศวกรโยธา 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา 6. นายช่างไฟฟ้า 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา 8. ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน