ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
2 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลท่าแพปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.ย. 2564
3 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาการสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ก.ย. 2564
4 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพรักษาราชการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ย. 2564
5 คำสั้งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.ย. 2564
6 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.ย. 2564
7 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ย. 2564
8 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานตำบลท่าแพ เรื่องให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ รักษาราชการแทน ผู้่อำนวยการกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ก.ย. 2564
9 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำส่ิงอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ก.ย. 2564
10 รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17