Untitled Document
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
1
2
3
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
4
5
6
7
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 140 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
8
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 139 คน] เมื่อ 18 ก.พ. 2564
9
10
11
 
กำลังแสดงหน้า : 1